Algemene gebruiksvoorwaarden De Oogcheck

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten van De Oogcheck, alsmede op ieder gebruik van het platform van De Oogcheck. De Oogcheck behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik van het platform door de opticien. 

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde opticien, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van De Oogcheck na het verstrekken van bijhorende inloggegevens;
 • Content: alle informatie, gegevens, berichten, data, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander (digitaal) materiaal;
 • De Oogcheck: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oogzorg Nederland B.V., tevens handelend onder de naam De Oogcheck, gevestigd aan de Wijnkade 3 te (3011 VZ) Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61290432;
 • Gebruik(en): ieder gebruik van de website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen;
 • Oogonderzoek: door de opticien op basis van de gegevens en informatie van het platform bij een consument uitgevoerde preventieve, diagnostische onderzoek aan de ogen;
 • Opticien: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van het platform en de diensten van De Oogcheck;
 • Platform: het online door De Oogcheck georganiseerde systeem voor de verwerking van onderzoeken, te bereiken via www.deoogcheck.nl. 

Doel en werking van het platform

De Oogcheck biedt via het platform een preventief, diagnostisch onderzoek, welk onderzoek niet tot het reguliere zorgcircuit toebehoort en het reguliere zorgcircuit niet vervangt. Het platform stelt de opticien in staat om de resultaten van een oogonderzoek online in te vullen en ter beoordeling aan De Oogcheck toe te zenden. Bij het uitvoeren van een oogonderzoek dient de opticien de stappen van het platform nauwgezet te volgen en de informatie en gegevens nauwkeurig, juist en naar waarheid invullen. De Oogcheck maakt in geen geval onderdeel uit van een eventuele overeenkomst die tussen de consument en de opticien ten aanzien van het oogonderzoek tot stand komt.

Uitslag van het oogonderzoek

De via het platform door De Oogcheck van de opticien ontvangen informatie en gegevens, worden namens De Oogcheck door een gediplomeerd en bekwaam oogarts beoordeeld. Nadat de oogarts de informatie en gegevens heeft beoordeeld, zal de oogarts de uitslag van het oogonderzoek aan de opticien toesturen. Het toesturen van uitslagen geschiedt door middel van het versturen van een fysiek exemplaar (papier) via reguliere briefpost ofwel door het digitaal aanleveren daarvan via het platform. De, door De Oogcheck opgegeven, termijn waarbinnen de uitslag van het oogonderzoek door De Oogcheck bekend zal worden gemaakt, is slechts indicatief en betreft nimmer een fatale termijn. Deze termijn is voor De Oogcheck niet bindend. De Oogcheck is gerechtigd haar naam en logo op het fysieke exemplaar van de uitslag te plaatsen, zonder dat zij daarmee enige aansprakelijkheid jegens de consument op zich te vestigen.

Prijs en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door de opticien aan De Oogcheck per oogonderzoek achteraf. De opticien ontvangt hiertoe van De Oogcheck telkens een factuur. De betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De Oogcheck aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de opticien van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De opticien is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke De Oogcheck maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de opticien. In dat geval is de opticien een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door De Oogcheck gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Indien de opticien niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Oogcheck bevoegd de nakoming van de jegens de opticien aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien De Oogcheck het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opticien te twijfelen. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de opticien of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van De Oogcheck en de verplichtingen van de opticien jegens De Oogcheck onmiddellijk opeisbaar. Door de opticien gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van de rente en tot slotte van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opticien dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De Oogcheck is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Indien de opticien uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op De Oogcheck heeft, dan ziet de opticien af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opticien (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Intellectuele eigendom

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt De Oogcheck behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of alle andere intellectuele wet- of regelgeving. Alle door De Oogcheck verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opticien en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van De Oogcheck worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De Oogcheck behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Wijzigingen en onderhoud

Het is De Oogcheck toegestaan het platform op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover De Oogcheck dit nodig acht. De Oogcheck heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de opticien nodig. De Oogcheck is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen het platform en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. De Oogcheck is niet verplicht de opticien hierover van te voren op de hoogte te stellen. Voorts staat het De Oogcheck vrij het platform of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken alsmede de door haar via het platform aangeboden diensten (tijdelijk) te staken of tussentijds te beëindigen, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de opticien gehouden te zijn. Indien De Oogcheck besluit het platform of een aanzienlijk deel daarvan voor een periode langer dan 21 dagen te verwijderen, te sluiten of offline te halen, zal De Oogcheck de opticien hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Beschikbaarheid en functioneren van het platform

De Oogcheck stelt zich het adequaat functioneren van het platform en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. De Oogcheck staat er echter niet voor in dat het platform of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren of dat eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd. De Oogcheck wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. De Oogcheck is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van het platform of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is De Oogcheck in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding. De Oogcheck neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van het platform en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. In het communicatieverkeer tussen opticiens onderling of tussen de opticien en De Oogcheck is De Oogcheck op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van het platform van De Oogcheck.

Gebruik en uitsluiting

De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de opticien zelf worden gebruikt. Door de opticien opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld. De Oogcheck verleent de opticien toestemming om zich toegang te verstrekken tot het platform en diensten van De Oogcheck en deze te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden. De opticien is verantwoordelijk voor de content die hij via het platform invoert, upload en doorstuurt. De opticien aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van deze content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan. De opticien verklaart over de vereiste machtigingen en/of toestemmingen te beschikken voor het invoeren van de content op het platform en het gebruik van de content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop. De Oogcheck behoudt zich het recht voor de opticien de (verdere) toegang tot het platform en zijn of haar account te weigeren en de account van de opticien op te heffen alsmede door de opticien geplaatste content van het platform en uit de systemen te verwijderen, zonder dat De Oogcheck daarmee tot enige schadevergoeding jegens de opticien gehouden is, indien:

 • door de opticien op het platform geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend, discriminerend, aanstootgevend, beledigend of in strijd met wet- en/of regelgeving is; 
 • het platform te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden; 
 • het platform te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen 
of (be)dreigend karakter; 
 • wederrechtelijk gebruik te maken van het platform of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content; 
 • zodanig gebruik te maken van het platform dat het platform daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; 
 • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Oogcheck op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van het platform te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het platform gepubliceerde content; 
 • om enig gedeelte van het platform en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen; 
 • om beveiliging gerelateerde onderdelen van het platform te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen; 
 • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Oogcheck ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van het platform of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere: i. het (weder)verkopen van toegang tot het platform en/of de diensten van De Oogcheck op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of 
ii. het verder verspreiden van de door De Oogcheck aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door De Oogcheck gedreven ondernemingsactiviteiten; 
 • om (een gedeelte van) de inhoud van het platform of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren; er een ernstig vermoeden bestaat dat de opticien betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van het platform of de achterliggende systemen; 
 • de opticien zich niet conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden gedraagt; 
 • of andere dringende en gegronde redenen De Oogcheck hiertoe noodzaken. 

Eventuele schade die De Oogcheck lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de 
opticien, zal door De Oogcheck integraal op de opticien worden verhaald. De Oogcheck is niet gehouden de gegevens van de opticien of door de opticien op het platform ingevoerde of 
opgeslagen content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Door De Oogcheck in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opticien ontvangen (persoons)gegevens worden op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wettelijke (privacy)wetgeving verwerkt. De Oogcheck zal de ontvangen (persoons)gegevens uitsluitend aan derden doorgeven voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opticien. De opticien is gehouden de consument te wijzen op de doorgifte van de (persoons)gegevens door De Oogcheck en vrijwaart De Oogcheck van alle aanspraken van derden, aanspraken van de betreffende consument daaronder mede begrepen, ter zake de verwerking en doorgifte van deze (persoons)gegevens. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Oogcheck gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en De Oogcheck zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Oogcheck jegens de opticien niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid

De Oogcheck is jegens de opticien uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De Oogcheck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Oogcheck is uitgegaan van door of namens de opticien verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien De Oogcheck aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Oogcheck beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst van opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst van opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van De Oogcheck dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit. De Oogcheck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Oogcheck.

Vrijwaring

De opticien vrijwaart De Oogcheck voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van de consument ten behoeve waarvan de opticien het oogonderzoek uitvoert, die in verband met het gebruik van het platform of de dienstverlening van De Oogcheck schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opticien toerekenbaar is. Indien De Oogcheck uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opticien gehouden De Oogcheck zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opticien in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is De Oogcheck, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Oogcheck en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opticien. 

Klachten

Klachten over de dienstverlening van De Oogcheck of de werking van het platform of daarop aanwezige content kunnen schriftelijk via e-mail aan De Oogcheck worden doorgegeven: info@deoogcheck.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de klacht aan De Oogcheck te worden gemeld. De Oogcheck spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen vijf (5) dagen te beantwoorden en binnen dertig (30) 
dagen naar bevrediging af te handelen. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door De Oogcheck in behandeling genomen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van De Oogcheck, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat De Oogcheck met de opticien kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie:
http://www.juridischevoorwaarden.nl

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21-11-2014.